قسمتى از دوبله فیلم ضربه شلاق (whiplash)

462

قسمتی از دوبله فیلم ضربه شلاق،از آخرین كارهاى دوبله زنده یاد بهرام زند. مدیر دوبلاژ:افشین زى نورى