فناوری خودروهای متصل

317

فناوری V2X خودروها را در محدوده پوشش ارتباطات بی سیم، به منظور اجرای کاربردهای ایمنی و روان­ سازی ترافیک مانند به اشتراک­ گذاری هشدارهای به موقع در هنگام بروز خطرات ناپیدا یا تعامل با چراغ ­های راهنمایی تقاطع­ها برای کاهش زمان انتظار در پشت چراغ قرمز، با خودروهای دیگر (V2V)، زیرساخت (V2I)، موتورسیکلت ها (V2M) و عابرین پیاده (V2P) مرتبط می کند.