مجموعه داری ، کارآفرینی مبتنی بر ارزش است

196

گفت و گوی مهندس علیرضا پوراسد با مهندس منوچهر لطفی رییس انجمن مجموعه داران در حاشیه نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری