داغترین‌ها: #Copa America 2019

سونوگرافی 2 بعدی / مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

92

سونوگرافی امواج صوتی را از طریق رحم میفرستد. این امواج مانند اکو از جنین انعکاس پیدا میکند و به صورت تصویر روی صفحه نمایش قرار میگیرد. بافتهای سخت از جمله استخوان بیشتر امواج صوتی را ساطع میکنند و اکو بزرگتری ایجاد میکنند. این حالت باعث تصویر سفید میشود. بافتهای نرم هم خاکستری معلوم میشوند. مایعات مانند مایع آمنیوتیک جنین شما را احاطه کرده و به صورت سیاه دیده میشود چون امواج صوتی از آنها بدون صدا رد میشود.