نرم افزار خوندم، در جلسه ۱۶ آموزش حسابداری تونستم پروژه مالی بگیرم

264
مصاحبه با کار آموزی که در جلسه ۱۶و قبل از اتمام دوره موفق به گرفتن پروژه حسابداری شد را حتما ببینید!!!
pixel