در قطعه 72 ردیف 73 شماره 73 قبر متوفی مقنی است

591

احمد مقنی نام پدر: میرزا تاریخ دفن:6-10-1370 قطعه: 72 ردیف:73 شماره:73 استاد رضا مقنی نام پدر: محمدعلی تاریخ دفن:13-10-1352 قطعه: 4 ردیف:139 شماره:17 اسلام مقنی نام پدر: عباس تاریخ دفن:29-11-1370 قطعه: 72 ردیف:170 شماره:54 اسلام مقنی نام پدر: عباس تاریخ دفن:29-11-1370 قطعه: 72 ردیف:170 شماره:64