معین3 ماهه به کوچکترین کارتن خواب شهر تهران معروف بود

798

داستان زندگی معین از زبان مادرش و مددکاری که او را پیدا کرد.