نزول پنجم قرآن کریم

207

سخنرانی حضرت آیة الله سید حسن ابطحی موضوع: نزول پنجم قرآن كریم. تاریخ سخنرانی: شب ٢٣ رمضان سال ١٤٢٦قمری. ١٣٨٤.٨.٤ مكان: حسینیه جمكران