امضای تفاهم نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با مرکز ملی فضای مجازی

48

امضای تفاهم نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با مرکز ملی فضای مجازی سال ۹۸