شهید مهدی باکری در جمع جهادگران بی سنگر

186
صوت شهید مهدی باکری در جمع جهادگران و سنگرسازان بی سنگر لشکر در شب قبل از عملیات و تشریح نقش سنگرسازان بی سنگر در عملیات
pixel