موشن "فقر"

32

بعدازجنگ مردم تصمیم گرفتن کشورشون رو بسازن کشاورزا روی زمیناشون کارکردن صنعت پاگرفت پتروشیمی ها شروع به تولید کردن کارخونه ها جدی تر شروع به کارکردن و بیکارها سر کار رفتن خونه ها ساخته شد حاشیه نشینی خیلی کمترشد و کارگرا متونستن از امکانات اولیه مثل برق استفاده کنن از طرفی دولت و مردم باهم کمک کردن و جایی روشکل دادن که اونجا به مردم نیازمند کمک کنه ، حالا دیگه بچهای کوچیک میتونن راحت بخابن و به فکر کار نباشند.