رویکرد استاد و شاگردی در تحول، با نیم نگاهی به رویکرد مدرسه ای حکمت و سند تحول

26
جلسه مروری به رویکرد استاد و شاگردی در تحول، با نیم نگاهی به رویکرد مدرسه ای حکمت و سند تحول بنیادین
pixel