روکش سرامیکی دندان

6,572

روکشهای تمام سرامیک به طور کامل از نوعی چینی مانند پرسلن ساخته شده است.این روکشها در مقایسه با روکشهای pfm که روتین مطبهای دندانپزشکی است بسیار طبیعی تر به نظر میرسد چرا که فلزی در زیر آن به کار نرفته است.

pixel