Piano by mohammadreza rahmati , پیانو

342

باغ نومیدان، چشم در راه بهاری نیست گر ز چشمش پرتو گرمی نمی‌تابد، ور به رویش برگ لبخندی نمی‌روید، باغ بی‌برگی که می‌گوید که زیبا نیست؟»

pixel