فرمول قرمه سبزی !

561
- ویدئو شماره 14 - اگر می‌خواهید موفق شويد نرخ شکست‌هایتان را دو برابر كنيد. اين روزها به ما آموزش نمی‌دهند كه در راه موفقيت ممكن است شکست‌های موقتی‌ای بخوريم و ممكن است مجبور شويم لحظات سختی را تجربه كنيم، بررسي واقعيت نشان می‌دهد كه بهتر است شكست يكي از گزینه‌ها باشد، زيرا چه شما آن را به‌ عنوان يك گزينه در نظر بگيريد يا آن را در نظر نگيريد، شكست اتفاق خواهد افتاد، مهم نحوه‌ی مواجه‌شدن ما با شكست است، نوع نگرش ما ميزان شكست يا موفقيت ما را تعيين می‌کند.
pixel