پارک علمی پروفسور بازیما

17,110

سفر به درون بدن انسان، زیردریایی سواری، سفر با ماشین زمان، پرواز روی آسمان مشهد و کلی بازی های هیجان انگیز در پارک علمی تفریحی پروفسور بازیما اولین پارک علمی ایران در مجتمع وصال مشهد، وب سایت : bazima.ir

pixel