نماهنگ شکست آمریکا در طبس

550

خواننده و شاعر محمدصادق آتشی در مورد شکست آمریکا در صحرای طبس با طوفان شن