سریال معجزات علمی قرآن قسمت سوم

2,875

کشف بادهای حاصلخیز و چگونگی تولید مثل گیاهان ۱۴۰۰سال پیش توسط قرآن آن موقع که هیچ خبری از اکتشافات نبود