نقش برندینگ در شرایط سخت اقتصادی

104

گفت و گو با دکتر شهریار شفیعی استاد و پیشکسوت برندینگ و پرسونال برندینگ