Positive and Non-Positive Displacement Pumps

109
آلتون سگال 6 دنبال‌ کننده
پمپی که برای به حرکت درآوردن سیال خنک کننده موتور و یا پمپی که برای جابجا کردن سیال از یک مخزن به مخزن دیگر در کارخانجات مورد استفاده قرار میگیرد، نمونه ای از پمپ های بدون جابجائی مثبت (Non-Positive Displacement Pump) میباشند. از آنجا که لقی در داخل این پمپ ها زیاد است، لذا چنانچه خروجی پمپ تحت بار قرار گیرد، مقداری از سیال به صورت چرخشی در داخل بدنه پمپ به حرکت درمی آید و بنابراین دبی خروجی پمپ کم می شود. بنابراین دبی خروجی این نوع پمپ، تابع بار خروجی خواهد بود. به فرار روغن در داخل بدنه پمپ، لغزش (Slippag
آلتون سگال 6 دنبال کننده
pixel