مقاوم سازی ستون ساختمان قدیمی-شرکت مقاوم سازی افزیر

232

مقاوم سازی ستون های بتنی در ساختمان های قدیمی با استفاده از ژاکت های بتنی است چون این ستون ها در پایینی ترین بخش ساختمان یعنی نقطه اتصال با پی قرار دارند وزن آنها دیگر ملاک قرار نمی گیرد بلکه مقاومت مطرح است