جلسه یازدهم-معرفی توابع و کار با آنها در زبان پایتون

407

در این جلسه آموزشی با انواع توابع و روشهای تعریف و فراخوانی آنها در زبان برنامه نویسی پایتون آشنا می شویم و یاد میگیریم که به چه شکل می توانیم برنامه نویسی پیمانه ای و ساختیافته ای راداشته باشیم، توابع تکه کدهایی هستند که می توانند تعدادی ورودی را دریافت کرده و عمل خاصی را انجام دهند و درنهایت صفر یا یک مقدار را به عنوان خروجی خود برگردانند. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com