آموزش سگ های پلیس ایران

2,952

سپكا یگان سگهای پلیس كارآزموده ایران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا واحد سپکا نیروی انتظامی به عنوان یکی از واحدهای فعال و زبده در ناجا دارای واحدی استثنایی به نام سپکا ('سگ های پلیس کار ازموده) است.