یا امام رضا مددی...

1,023

"در کفش کَنِ حریم پور موسی موسی کلیم با عصا می بینم" @SeyedAhmadNajafi