Superimpose in CBCT

107
در ویدئو Superimpose دو تصویر CBCT بیمار شکاف کام که بعد از 6 ماه گرفته شده است را مشاهده می کنید. استفاده از Superimpose در CBCT راهی بسیار مفید جهت بررسی روند درمان بیماران است
pixel