بازی های حرکتی انگیزه افراد برای ورزش را افزایش می دهند

438

بازی های حرکتی با فراهم نمودن جذابیت و نشاط، موجب افزایش انگیزه افراد برای انجام حرکات ورزشی می شوند. در این ویدیو، ایده اجرای حرکات ایروبیک با نظر مستقیم مربی، تحت عنوان یک بازی پر هیجان حرکتی مطرح شده است.