شرکت تونل سد آریانا صادر کننده نمونه سال 1399

119
در بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات، شرکت تونل سد آریانا موفق به دریافت مقام صادر کننده نمونه سال 1399 در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای چهارمین سال پیاپی شد.
pixel