چرا ولخرج ها در واقع عاشق پول هستند؟

86
آیا پول برای ولخرج ها بی اهمیت است یا در واقع عاشق پول هستند؟ گئورک زیمل با این سوال پاسخ می دهد.
pixel