Recovery Techniques

218
ریکاوری پس از تمرین و مسابقه یکی از ارکان مهم برای ورزشکاران در جهت کاهش میزان خستگی و جلوگیری از آسیب دیدگی های احتمالی می باشد. در این فیلم با کاربردی ترین و جدیدترین روش های ریکاوری در ورزش آشنا خواهید شد.
pixel