مرکز توانبخشی بچه های آسمان شهرستان لنده

928
مرکز توانبخشی بچه های آسمان، تنهای مرکز مددجویی به معلولین در شهرستان لنده بوده که کمک های خود را به همت مدیر مرکز و پرسنل توانمند آن به این عزیزان ارائه می نماید.
pixel