BlackpunterBatman

243

پلنگ سیاه با بتمن روبرو می‌شود و آن دو باهم نبرد می‌کنند. پلنگ سیاه بتمن را شکست می‌دهد و کار تمام می‌شود.