هفتمین قانون جهان هستی : قانون تغییر

830
تغییر غیر قابل اجتناب است ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی تغییر برای دیدن آموزشهای بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید sormeyli.com
sormeyli2000 21 دنبال کننده
pixel