هفتمین قانون جهان هستی : قانون تغییر

511

تغییر غیر قابل اجتناب است ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی تغییر برای دیدن آموزشهای بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده