دوربین 95 ؛ قسمت31 ؛تقدیر از آقای حیدری در آخرین برنامه

24

2565 - منتخب ویدیوهای ارسالی از طرف آقای حیدری ( آمریکا ) و ارتباط تلفنی با ایشان .