اشاره قرآن به کسانی که تبدیل به بوزینه و خوک شدند. ( مسخ )

130
یس.
یس. 23 دنبال کننده