پیام عزیزی - یارسول الله یا شای مدینه | کنسرت خیریه به نفع کودکان بی سرپرست

799

این کنسرت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در سنندج کردستان برای جمع آوری کمک های نقدی جهت حمایت از کودکان بی سرپرست برگزار شد

پیام عزیزی
پیام عزیزی 242 دنبال کننده