داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

دست مصنوعی پرواستاتیک

636

به تازه گی دست مصنوعی پرواستاتیک اختراع شده است که با نیروی مغز کنترل می شود و بسیاری از معلولین را به زندگی امیدوارتر کرده است.