آیا جزیه، نوعی باج خواهی دینی نیست؟

24

همانطور که در حکومت اسلامی، مسلمانان مالیات می پردازند، اهل کتاب هم که تحت حاکمیت حکومت اسلامی و در سرزمین های اسلامی زندگی می کنند، بایستی مالیات بپردازند. امروزه حکومت اسلامی از شهروندان غیرمسلمان خود جزیه دریافت نمی کند، زیرا آن ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی).

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12