آهنگی برای خالق زبان جهانی اسپرانتو، لودویک زامنهوف

470

آهنگی برای خالق زبان بین المللی اسپرانتو، با عنوان زامنهوف. ساخته شده در سال 1996. (نماهنگ به همراه متن ترانه)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده