گفتار 9 “هویت راستین آدمی“

58
تربیت حقیقی چیست؟خوشا آنکه دانست از کجا آمده و به کجا میرود.
pixel