انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي در يك نگاه

29
انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با گسترش سريع فعاليت هاي خود در سال هاي اخير و با بيش از 70 شركت عضو از جايگاه ويژه اي در ضنعت پتروشيمي كشور برخوردار است و به عنوان بزرگترين تشكل صنفي كشور در اين حوزه توانسته به تعاملات سازنده و كارآمدي با اركان حاكميتي و اجرايي اين صنعت اعم از سرمايه گذاران و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط دست يابد و از اين رو در حال حاضر در تنظيم سياست ها و تصميم سازي هاي كلان اين حوزه و ترسيم چشم انداز آن نيز ايفاگر نقش مهمي است.
APIC.CO 4 دنبال کننده
pixel