نشست آشنایی با بسته حمایتی بیمه ایران - 2

224

قسمت دوم - سلسله نشست های کسب و کار دانش بنیان 6 شهریور 1397 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری