جلسه دوم نشست علمي «بررسي و نقد الاهيات دكتر سروش» با ارائه دكتر فنايي

554

دومين جلسه «نقد الهيات دكتر سروش» ارائه دكتر ابوالقاسم فنايي (عضو هيات علمي دانشكده فلسفه دانشگاه مفيد) و نقد آقاي دكتر ميرسعيد موسوي كريمي (عضو هيات علمي دانشكده فلسفه دانشگاه مفيد) و دكتر وحيد سهرابي فر (عضو هيات علمي دانشكده فلسفه دانشگاه اديان و مذاهب)