ضربات پنالتی کلمبیا(4-5)شیلی

530
صعود شیل به نیمه نهایی و حذف یاران کیروش از کوپاآمریکا
pixel