سخنرانی تد: چرا ورزش های الکترونیک باید در المپیک 2024 باشد؟

208

ما باید پدیده جهانی esports را به منظور بهبود بدن، اراده و ذهن میلیون ها جوان در سراسر جهان اهرم بندی کنیم. این ایده را پشتیبانی کنید و یک تقاضا را امضا کنید. جان مشاور ارشد، Esports در ترنر است. او قبل از تبدیل شدن به یک بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Ember، یک گروه آمریکای شمالی از افسانه ها، کار خود را به عنوان مدیر محصول در بازی های رات آغاز کرد. اخیرا او رئیس شرکت Esports در BRaVe Ventures بود که توسط Turner به دست آورد. قبل از تجاوز، او یک مشاور ارشد در دفتر خدمات مالی ارنست و یانگ بود.

pixel