داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

قطعه 111 بهشت زهرا متعلق به دادگاه و زندان و زندانیان است

500

اس پارتی به اسارتی اصلاح می شود . و از لحاظ رملی سه نقطه پ به بالای یک می آید و شکل دوازدهم را که زندان است می سازد . به هر صورت اسپارتی به اسارتی تعبیر می شود .