کتاب مانگا و اهورا، قسمت 28

443

در قسمت بیست و هشت: تعریف «گز»(متر) و کیلو(سنگ سنجش) چیست. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.