ترتیل قرآن 113 الفلق - عربی و انگلیسی

1,182

Quran: 113. Surah Al-Falaq (The Daybreak): Arabic and English | Download videos, mp3 and PDF: http://tinyurl.com/tmoiquranenglish

سجاد SECAD.ir
سجاد SECAD.ir 161 دنبال کننده