ژئوماتیک Geomatics چیست؟ (جدید)

1,530

تعریفی بروز از ژئوماتیک - نام نقشه برداری گویای کامل علم و فن گسترده ی ژئوماتیک نیست هرچند هنوز بجای آن بکار می رود. این فیلم به توضیح در مورد علوم و فنون مختلف مهندسی ژئوماتیک می پردازد، علومی مانند GIS، نقشه برداری زمینی، کاداستر، GIS، LIS، LBS ، نقشه برداری زمینی، زیر زمینی، هوایی، هیدروگرافی، تعیین موقعیت ماهواره ای GPS، سنجش از دور، میراث فرهنگی، تونل و غیره..