معرفی کوتاه "مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)" برای تصویرسازی درست ذهنی

70
تعاریف و توصیف‌های مختلفی از مشارکت عمومی-خصوصی وجود دارد که در نوشتارهای پیشین به آنها پرداخته شده است. آنچه مسلم است اینکه تعریف استاندارد و فراگیر بین‌المللی از این رویکرد در همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد؛ لذا در نگارش سوم راهنمای مرجع مشارکت عمومی-خصوصی توسط گروه بانک جهانی (PPP Reference Guide Ver. 3.0-2017)، چارچوب این رویکرد را با چند ویژگی اصلی متمایز کرده‌است.
شاقول 2 دنبال کننده
pixel